Pracownicy żagańskiej instytucji kultury, oczarowani zimową aurą, która jeszcze przez najbliższe dni na pewno nas nie opuści, zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym ,,Żagański Pałac Kultury i Park Książęcy w zimowej szacie”. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 21 lutego 2021 roku (p.pietrzyk@zpk.zagan.pl).

Regulamin konkursu fotograficznego „Żagański Pałac Kultury i Park Książęcy w zimowej szacie”

I . Organizator konkursu: Dyrektor Żagańskiego Pałacu Kultury w Żaganiu, Jana Pawła II 7, 68-100 Żagań

Celem konkursu jest :

 • rozwijanie umiejętności obserwacji świata wokół nas,
 • zaszczepianie i rozwijanie pasji fotograficznej,
 • pobudzenie aktywności twórczej uczestników,
 • zachęcanie do zimowych spacerów i aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Żagania.

 1. Tematem konkursu jest Żagański Pałac Kultury i Park Książęcy w zimowej szacie. Interpretacja tematu zależy od Was!
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs skierowany jest dla wszystkich mieszkańców Żagania. Jedna osoba może zgłosić TYLKO jedną pracę! Aby wziąć w nim udział należy przesłać zdjęcie lub skan pracy na adres: p.pietrzyk@zpk.zagan.pl  do 21 lutego 2021r. (do północy). Prace dostarczone po tym terminie nie zostaną uwzględnione. W wiadomości koniecznie prosimy podać:

– imię i nazwisko autora, wiek, numer kontaktowy,

– imię i nazwisko prawnego opiekuna wraz z numerem kontaktowym w przypadku osób niepełnoletnich.

Zdjęcie może zostać wykonane dowolnym aparatem/telefonem. Prosimy zwrócić uwagę na to, aby zdjęcie było WYRAŹNE. Prosimy nie umieszczać na nim żadnych podpisów.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony on-line. Głosować będą internauci.

22 lutego 2021r. na facebook’owym profilu ŻPK opublikowane zostaną zdjęcia prac zgłoszonych na konkurs. Głosowanie będzie odbywać się poprzez oddanie na wybrane zdjęcie/pracę tzw. „lajka”. Autorzy trzech prac, które zdobędą największą liczbę „lajków” – zostaną nagrodzeni. O sposobie odbioru nagród poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

VII. Głosowanie potrwa do 26 lutego 2021r. do godz. 12:00.

Laureatów konkursu podamy 26 lutego 2021 roku. Lista zostanie opublikowana na facebook’owym profilu ŻPK. Otrzymany przez nas e-mail traktowany jest jako oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do pracy i zgoda na upublicznienie jej oraz jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym momencie.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Żagański Pałac Kultury w Żaganiu, ul. Jana Pawła II 7, 68-100 Żagań. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu w mailowego: sekretariat@zpk.zagan.pl
 2. W Żagańskim Pałacu Kultury jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach promocyjnych oraz kontaktowych, a także w związku z realizacją zadań konkursowych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 5. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 6. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorami przetwarzają jego dane osobowe,
 7. c) administrator serwera, na którym znajduje się strona internetowa ośrodka, lokalna prasa oraz portale społecznościowe.
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez okres wynikający z ustawy o przepisach archiwalnych lub innych przepisach prawa lub do czasu wycofania zgody z wniesieniem o usunięcie danych osobowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 10. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 11. b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 12. c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 oraz art. 18 RODO,
 13. d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 14. e) do przenoszenia danych,
 15. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 16. g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.