Żagań

Informujemy, że 29 stycznia 2021 roku Rada Miasta Żagań przyjęła Uchwałę nr XXVI/91/2021 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków  i budowli związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z  powodu COVID-19. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego – od tego momentu będzie można z niej skorzystać.

Zakres proponowanych zwolnień

Zgodnie z niniejszą Uchwałą, w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 marca 2021r. zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnieniu podlegają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na własnych obiektach w zakresie:

1) prowadzenia hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (ujęte w PKD w podklasie 55.10.Z);

2) prowadzenia obiektów  noclegowych  turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujęte w PKD w podklasie 55.20.Z);

3) prowadzenia restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (ujęte w PKD w podklasie 56.10.A);

4) przygotowywania  i podawania  napojów (ujęte w PKD  w podklasie 56.30.Z);

5) działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (ujęte w PKD w podklasie 93.13.Z);

6) działalności obiektów sportowych (ujęte w PKD w podklasie 93.11.Z),

7) działalności agentów turystycznych (ujęte w PKD w podklasie 79.11.A).

Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Z omawianego zwolnienia skorzystać  mogą tylko przedsiębiorcy spełniający łącznie następujące warunki:

  • będący podatnikami podatku od nieruchomości,
  • których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  • zwolnienie dotyczy gruntów,  budynków i budowli położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, wykorzystywanych przez Podatników do  prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanych powyżej zakresach.

W jaki sposób uzyskać zwolnienie?

Zwolnienie następować będzie po złożeniu przez podatnika formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków oraz:

1) w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na obowiązującym wzorze formularza;

2) w przypadku podatnika będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną oraz spółką nieposiadającą osobowości prawnej – deklaracji na podatek od nieruchomości na obowiązującym wzorze formularza.

12 lutego 2021 roku w trakcie XXVII nadzwyczajnej sesji rozszerzono wykaz działalności gospodarczych, prowadzenie których umożliwia skorzystanie z zaproponowanego zwolnienia (przy zachowaniu pozostałych, wskazanych wyżej warunków). Zwolnieniu będą podlegali dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na własnych obiektach w zakresie:

1) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujęte w PKD  w podklasie 96.04.Z) oraz

2) działalności fizjoterapeutycznej (ujęte w PKD  w podklasie 86.90.A).

Informacje na temat uchwał uzyskać można w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Żagań oraz pod numerem telefonu (68) 477 10 22.