Fundusz pomocowy
Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich – ogłoszenie o naborze wniosków 2021 – https://fed.org.pl/fp-nabor-2021/
Wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia. Nabór do konkursu trwa do 10.04.2021 roku.
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych i pomoc w przystosowaniu do pracy
w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów kadrowych.
Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:
Wyrównywanie szans edukacyjnych w edukacji formalnej i nieformalnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozumiane jako:
minimalizowanie wykluczenia cyfrowego, w tym w uzasadnionych przypadkach zakup niezbędnego sprzętu do nauki na odległość;
wyrównywanie strat w postępie edukacyjnym wynikających z ograniczeń spowodowanych pandemią;
działalność badawcza, która dostarcza aktualnych danych, pomagających budować projekty edukacyjne na rzecz równych szans edukacyjnych w czasie i po pandemii.
Podnoszenie jakości oświaty w dobie edukacji zdalnej i hybrydowej, a także po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej poprzez:
rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
opracowanie materiałów i pomocy do prowadzenia interaktywnych lekcji i zajęć, prezentujących nowe metody i techniki pracy z uczniami; wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi, w tym przede wszystkim zajęcia pozalekcyjne prowadzone w trybie bezpośrednim lub online.
Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży:
zwiększenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki zdrowotnej, niezbędnych w identyfikowaniu potrzeb psychicznych, a także udzielaniu wsparcia w tym zakresie; działania doradcze udzielane przez specjalistów osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą w rozwiązywaniu bieżących problemów psychicznych podopiecznych; promocja bezpiecznego korzystania z internetu wśród dzieci i młodzieży, a także przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym; zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży, szczególnie z mniejszych miejscowości, do pomocy psychologicznej, m.in. poprzez upowszechnianie informacji o miejscach oferujących pomoc, nawiązanie i współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami lub wolontariuszami posiadającymi niezbędne kompetencje, czy wypracowanie sposobów interwencji kryzysowej.
Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym:
wsparcie inicjatyw samopomocowych podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe na rzecz dzieci i młodzieży; rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej rodziców, dzieci i młodzież, realizowanej zarówno online jak i w kontaktach bezpośrednich; inicjowanie aktywności młodzieży na rzecz lokalnych społeczności, w tym działania skierowane do osób starszych i potrzebujących pomocy; stwarzanie możliwości do bezpiecznych interakcji społecznych i edukacyjnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego.