Informujemy, że Zarządzeniem nr 56/2021 z dnia 17 marca 2021 roku Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi.

Do realizacji zadania wybrano podmiot uprawniony, tj. Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Św. Brata Alberta 4, 68-200 Żary i przyznano dotację na finansowanie realizacji zadania w kwocie 20 500 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100), w formie powierzenia zadania.

Zarządzenie nr 56/2021