Dotacja na remont drogi

22 kwietnia 2021 roku Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak ogłosił, jakie środki otrzymały lubuskie gminy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Aż 80% dofinansowania otrzymał Żagań na remont ulicy Jarzębinowej! Do miejskiej kasy wpłynie z tego tytułu 505 127 złotych.

Co planujemy wykonać w ramach pozyskanych środków?

Przebudować ulicę Jarzębinową na odcinku od ulicy Żarskiej do Świerkowej. Poprawi to warunki poruszania się użytkowników, którzy wybierają tę drogę z uwagi na miejsce zamieszkania czy konieczność dojazdu do przedszkola, przychodni weterynaryjnej, punków usługowych. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na odcinku 210 metrów powstanie nowa nawierzchnia jezdni oraz położone zostaną nowe chodniki. W złożonym przez magistrat projekcie przewidziano wymianę odcinka sieci deszczowej wraz z montażem dwóch nowych studni betonowych, wymianę istniejącego hydrantu naziemnego na podziemny lub na przestawienie hydrantu poza obszar chodnika oraz wymianę lamp. Nowa droga spowoduje zmianę organizacji ruchu polegającą na wprowadzeniu wyniesionego przejścia dla pieszych. Będzie równo, bezpiecznie i nowocześnie.