Komunikat

W dniu 25 czerwca 2021 r. Pan Burmistrz Andrzej Katarzyniec wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej Nr 104617F – ul. Jarzębinowa w Żaganiu”. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie polegające na przebudowie nawierzchni jezdni, chodników oraz nawierzchni dojść i zjazdów na posesję. Przebudowa ma na celu polepszenie warunków komunikacji mieszkańców oraz użytkowników ulicy, przy której znajduje się przedszkole, przychodnia weterynaryjna i zabudowa wielorodzinna. Przebudowa nawierzchni polegać będzie na rozbiórce istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z płyt betonowych oraz rozbiórce ciągów pieszych z płytek betonowych i wykonaniu nowych nawierzchni jezdni bitumicznej na podbudowie z kruszyw wraz z chodnikami oraz zjazdami z kostki brukowej betonowej.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa „Przebudowa ulicy Jarzębinowej w Żaganiu- część I” zamieszczona w BIPie w zakładce Przetargi publiczne – aktualne,  przy przedmiotowym postępowaniu.

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach umowy nr 21/35/9/2020 z dnia 31 maja 2021 roku o dofinansowanie zadania nr 08/02021/A/21/35/9/2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104617 F – ul. Jarzębinowa w Żaganiu” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Elektroniczne składanie ofert Zamawiający wyznaczył do 16 lipca  2021 r. do godziny 10.00.

Postępowanie to zostało ogłoszone  na miniportalu  https://minipotral.uzp.gov.pl

oraz na stronie internetowej Zamawiającego w Bipie  https://bip.zagan.pl

 

Linki do przetargu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9457e681-6971-46fb-af62-df89c803be97

oraz

https://bip.zagan.pl/zamowienia_publiczne/198/675/PRZEBUDOWA_DROGI_GMINNEJ_NR_104617F-UL__JARZEBINOWA_W_ZAGANIU/