www.dreamsart.pl

Gmina Żagań o statusie miejskim realizuje projekt z funduszy unijnych pn.: „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu”

26 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego zakończono ocenę merytoryczną 31 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego. 7 lipca 2017 r. opublikowano informację o wynikach naboru i przyznanym dofinansowaniu. Wniosek Żagania pn. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo Pałacowego w Żaganiu” znalazł się wśród 5 projektów, które ostatecznie otrzymały dofinansowanie.

  • Całkowita wartość projektu – 3 705 453,81 PLN
  • Kwota wydatków kwalifikowalnych 3 645 453,81 PLN
  • Kwota dofinansowania tj. wkład Funduszy Europejskich – 3 098 635,70 PLN, w tym wkład UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 734 090,312 PLN i Budżetu Państwa 364 545,38 PLN
  • Umowa o dofinansowanie nr: RPLB.04.04.01-08-0024/16 z dnia 29.09.2017 r.

Jest to kolejne przedsięwzięcie z udziałem unijnego dofinansowania wspierające inwestycję w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego i sprzyjające rozwojowi społeczno-gospodarczemu Żagania.

CELE PROJEKTU:

  • stworzenie atrakcyjnego, nowego regionalnego produktu turystycznego na bazie dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów architektonicznych zespołu pałacowo-parkowego,
  • podniesienie jakości i uatrakcyjnienie oferty kulturalno-edukacyjnej i turystycznej dziedzictwa żagańskich obiektów kulturalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych,

które przyczynią się do realizacji CELU GŁÓWNEGO:

Zwiększenie ruchu turystycznego bazującego na dziedzictwie kulturowym, w tym zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych

PLANOWANE EFEKTY:

W wyniku realizacji projektu powstanie nowy regionalny produkt turystyczny – trasa turystyczna śladem zrewitalizowanej architektury parkowej (zabytkowe fontanny) oraz zachowanego i odpowiednio wyeksponowanego dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami technologii informacyjno – komunikacyjnej. Na bazie nowego produktu zaprogramowany został cały szereg unikowych działań, które przyczynią się do zwiększenia jakości i różnorodności oferty kulturalno-edukacyjnej oraz do zwiększenia dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego w Żaganiu.

OPIS:
W ramach przedmiotowego projektu planowane jest przeprowadzenie kolejnych prac remontowych związanych z elementami zewnętrznymi Pałacu Książęcego – remont kominów oraz napraw a elewacji. Zadanie obejmuje wykonanie przemurowania kominów grożących zawaleniem wraz z odtworzeniem dekoracji tynkarskiej na ich powierzchniach i scaleniem kolorystycznym z pozostałymi wykonanymi już kominami. Kolejnym etapem będzie naprawa elewacji – poddanie ich pracom konserwatorsko-restauratorskim tj. dezynfekcja biobójcza fragmentów elewacji, strukturalne wzmocnienie osłabionych i zdezintegrowanych partii tynków i dekoracji sztukatorskich, podklejenie i umocowanie odspojonych i popękanych fragmentów detali sztukatorskich oraz uzupełnienie i rekonstrukcja rzeźbiarska zniszczonych elementów detalu architektonicznego. Na koniec całość zostanie scalona kolorystycznie. Wszystkim tym pracom będą towarzyszyć badania konserwatorskie wystroju elewacji. Następnie zostaną zamontowane kosze zlewowe i nowe rury spustowe, co zabezpieczy obiekt przed destrukcyjnym działaniem wilgoci.  Dodatkowo dla wyeksponowania pięknej bryły budynku Pałacu wykonany zostanie indywidualnie zaprojektowany system oświetleniowy (iluminacja), które w dobie rozwoju nowoczesnych technologii staje się ważnym elementem tworzenia atrakcyjnego wyglądu obiektu w porze nocnej. Poza efektem estetycznym uzyskuje się również poprawę stanu bezpieczeństwa obiektu, jak i jego otoczenia.

Dodatkowo przeprowadzone będą roboty budowlane w zakresie zachowania czy też odtworzenia dziedzictwa kulturowego architektury parkowej. Główne działania to rozebranie istniejących elementów fontann, zabezpieczenie i konserwacja zachowanych elementów, które zostaną poddane konserwacji, wykonanie nowego doprowadzenia i odprowadzenia wody w systemie obiegu zamkniętego, wykonanie i montaż elementów dekoracyjnych fontann w tym zrekonstruowanego zespołu figur, mis i waz według programu prac konserwatorskich, uporządkowanie i remont otoczenia wokół.

Kolejnym ważnym elementem projektu, z punktu widzenia tworzenia innowacyjnego produktu kulturalno-turystycznego o jakim mowa w naszym wniosku, jest opracowanie i zakup nowoczesnych aplikacji i wyposażenia TIK (tj. szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej). Najważniejsze z nich to: modernizacja sali kinowej – planuje się wyposażenie sali w nowoczesny sprzęt multimedialny, w tym również sprzęt do wyświetlania filmów 2D i 3D oraz nagłośnienia; zakup i montaż wielkogabarytowego ekranu multimedialnego (przydatnego w szczególności dla osób z niepełnosprawnością ruchową) wyeksponowanego w holu, który będzie służyć prezentacji całej oferty pałacu i parku; zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji tj. kodów czyli kodów kreskowych pozwalających na zapisanie dużej ilości danych służących przekazywaniu informacji; zakup przewodników multimedialnych – palmtopów, udostępnionym do bezpłatnego wypożyczenia na miejscu (w tym wersje w minimum 3 językach: angielskim, niemieckim, francuskim) z wgranym wirtualnym spacerem i grą panoramiczną. Planuje się również zakup systemu wystawienniczego i wyposażenie go w profesjonalne systemy wystawiennicze, tj. gabloty poziome i pionowe, ścianki wystawienniczo-ekspozycyjne, stojaki informacyjne, systemy zawieszeń obrazów oraz profesjonalne oświetlenie.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego.