Nawierzchnia ulicy Jarzębinowej przed remontem
Nawierzchnia ulicy Jarzębinowej przed remontem

Burmistrz Andrzej Katarzyniec ponownie ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej nr 104617F ul. Jarzębinowa w Żaganiu”. Pierwsze postępowanie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, gdyż ceny zaproponowane przez Wykonawców znacznie przekroczyły kwotę środków jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i zamówienie zostało unieważnione.

Przedmiot zamówienia nie został zmieniony i obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, chodników oraz nawierzchni dojść i zjazdów na posesje. Przebudowa ma na celu polepszenie warunków komunikacji użytkowników ulicy, przy której znajduje się przedszkole, przychodnia weterynaryjna i zabudowa wielorodzinna. Przebudowa nawierzchni polegać będzie na rozbiórce istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z płyt betonowych oraz rozbiórce ciągów pieszych z płytek betonowych i wykonaniu nowych nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszyw wraz z chodnikami oraz zjazdami z kostki brukowej betonowej.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. Elektroniczne składanie ofert Zamawiający wyznaczył do 25 sierpnia  2021 r. do godziny 10.00.

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju w ramach umowy nr 21/35/9/2020 z dnia 31 maja 2021 roku.

link do przetargu :  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9fb3a291-03b3-4c36-91c4-04fb98d77486