Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że XXXIV sesja Rady Miasta Żagań rozpocznie się 27 sierpnia 2021 roku o godz. 11:00 w Żagańskim Pałacu Kultury, w Sali Kryształowej.

8.30 – szkolenie dla radnych w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta Żagań z dnia 25.06.2021 r. oraz protokołu z XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Żagań z dnia 06.08.2021 r.
 4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
 7. Informacja dotycząca przygotowania szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2021/2022.
 8. Informacja z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2021 r.
 9. Uchwały:a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,b) w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,
  c) w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania i zwrotu wydatków,
  d) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim,
  e) w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim z tytułu jego położenia w budynku wpisanym do rejestru zabytków,
  f) w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości,
  g) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żagań,
  h) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w nr 5 w Żaganiu,
  i) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miasta Żagań,
  j) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  k) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Papuszy w Żaganiu.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.