Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że XXXVI sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 29 października 2021 roku od godziny 10.00 w Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury.

 Porządek obrad. 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z  XXXV Sesji Rady Miasta Żagań z dnia 30.09.2021 r.  
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami  Komisji Stałych Rady Miasta Żagań. 
  5.  Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja Burmistrza Miasta Żagań  z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań. 
  7. Określenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok: 

1) podatku od nieruchomości, 

2) opłaty za odpady. 

  1. Uchwały:

a)zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b)zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2021-2034.

c)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

d)w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

e)w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żagań o statusie miejskim lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.

f)w sprawie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2021-2024.

g)w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością.

h)w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań.

i)w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

9.Wolne wnioski i informacje.

10.Zamknięcie sesji.