Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 292/2021 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 9 listopada 2021 roku w okresie od 10.11.2021 r. do 16.11.2021 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mające wpisaną w działalności statutowej daną dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

Podmioty, o których mowa wyżej, mogły wyrazić opinie lub złożyć uwagi do Programu w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań, drogą elektroniczną na adres k.komar@um.zagan.pl, ustnie do protokołu w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, bądź telefonicznie pod nr 68 477 10 28.

Do dnia 16.11.2021 r. wpłynęła jedna uwaga, złożona przez Prezesa Stowarzyszenia Turystyki Wodnej “Szron-Czerna” dotycząca przedmiotowego projektu aktu prawa miejscowego w zakresie jego treści zapisów merytorycznych. Uwaga została uwzględniona.

Projekt uchwały, o którym mowa wyżej, zostanie przekazany do Biura Rady Miasta Żagań celem oddania pod obrady Rady Miasta Żagań.

Protokół z konsultacji

Projekt Programu