Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że XXXVII sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 26 listopada 2021 roku od godziny 10.00 w Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury.

Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta Żagań z dnia 29.10.2021 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
  7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
  8. Informacja na temat projektu budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim na 2022 rok.
  9. Uchwały.

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami.

c) w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy. Projekt 1

d) w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy. Projekt 2

e) w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie: zaciągnięcia w 2021 r. kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

f) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żagań o statusie miejskim lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.

g) w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.

h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

i) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym stanowiącej własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

j) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

k) zmieniająca Uchwałę Nr XIII/122/2003 w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu.

l) o zmianie uchwały Nr XXVIII/90/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 28 października 2016 r. w sprawie cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, ustalenia opłat z tytułu przewozu zwierząt i rzeczy oraz opłaty dodatkowej.

m) w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

n) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Żagań o statusie miejskim porozumienia międzygminnego obejmującego gminy: Gminę Żary o statusie miejskim, Gminę Żagań o statusie miejskim, Gminę Żary, Gminę Żagań i Gminę Iłowa.

o) zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Miasta Żagań.

p) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Żagań.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie sesji.