Komunikat

W związku z podjęciem uchwały nr XXXVI/195/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, przypominamy, iż zgodnie z zapisami obowiązujących decyzji wnioskodawca samodzielnie wylicza wysokości opłaty rocznej z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej na podstawie poniższego wzoru:

Powierzchnia rzutu poziomego wbudowanych urządzeń w pasie drogowym (wyrażona w m2) x obowiązująca w danym roku stawka za umieszczenie urządzenia określona w Uchwale Rady Miasta Żagań (wyrażona w zł).

Link do uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.