Komunikat

Zarządzeniem nr 339/2021 Burmistrz Miasta Żagań z dnia 2 grudnia 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Zarządzenie nr 339/2021

Ogłoszenie o konkursie