Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że XLII sesja Rady Miasta odbędzie się 25 marca 2022 roku o godzinie 10. 00 w sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wystąpienie Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Żaganiu ppłk Dariusza Kląskały.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miasta Żagań z dnia 25.02.2022 r.
  5. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  6. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2021 w mieście:

– Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu,

– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu,

– Komendant Straży Miejskiej w Żaganiu.

  1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2021 roku.
  2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
  4. Uchwały.

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022-2038.

c) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań

d) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

e) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w 2022 roku.

f) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie sesji.