Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że 29 kwietnia 2022 roku o godzinie 10.00 odbędzie się XLIV Sesja Rady Miasta Żagań.

 Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta Żagań z dnia 25.03.2022 r. oraz protokołu z XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Żagań z dnia 05.04.2022 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Informacja na temat działalności i stanu ekonomicznego spółek:

– Miejski Zakład Komunikacyjny w Żaganiu,

– Żagańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,

– Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje,

– Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych w Żaganiu.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.

8. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022-2038.

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żagań o statusie miejskim.

d) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Żagań.

e) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

f) w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta.

h) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

i) w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim z tytułu jego położenia w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

j) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań.

k) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Cichej w Żaganiu.

l) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ulicy B. Chrobrego.

m) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego i Bolesławieckiej w Żaganiu.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie sesji.