Formularz

Zwracamy się z prośbą do właścicieli, których nieruchomości nie są podłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej, o wypełnienie formularza i zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Wypełniony formularz prosimy dostarczyć do Urzędu Miasta Żagań. Obowiązek zgłoszenia takiego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni wynika z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miasta w Żaganiu (plac Słowiański 17) lub pobrać ze strony internetowej – tutaj

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego.