Komunikat

W dniu 5 sierpnia 2022  r. Pan Burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił po raz czwarty postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową przebudowę drogi Nr 104695F w celu zwiększenia dostępności do kluczowych usług społecznych w Żaganiu” w formule „zaprojektuj  i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu i zrealizowaniu kompleksowej przebudowy drogi na 104695F ul. Skarbowa, działka nr 901 w Żaganiu, na odcinku 700 m, wg określonych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym wytycznych oraz zgodnie z obowiązującymi na tym obszarze miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz zalecaniami konserwatorskimi Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN.5142.133.2021 (mZag) z dnia 10.01.2022 r. W związku z wąskim pasem drogowym, w celu realizacji założonych w projekcie elementów niezbędne jest zastosowanie zapisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i uzyskanie decyzji Zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Ze względu na planowany tryb realizacji inwestycji w procedurze Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRiD) dopuszcza się możliwość pozyskania nowych zaleceń konserwatorskich dopuszczających rozwiązania odmienne od aktualnie obowiązujących zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres dopuszczalnych zmian przy założeniu uzyskania akceptacji Lubskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mógłby dotyczyć rodzaju nawierzchni (np.  bitumiczna) oraz odstępstw w kwestii wycinki drzew celem ulokowania ścieżki rowerowej.

Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi wytyczne do projektowania oraz służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych oraz realizacji przedmiotu zamówienia.

Inwestycja jest  objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład  Program Inwestycji Strategicznych (promesa wstępna nr 01/2021/1340 PolskiLad  z dnia 17.11.2021 r.).

Termin  elektronicznego składania ofert  został wyznaczony do 29 sierpnia 2022 r. do godziny 10.00. Elektroniczne otwarcie ofert zaplanowano na 29 sierpnia 2022 r. od godziny 12.00.

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/65f7977e-3524-47f9-9734-f3e4842f261d