Strefa Wurtha

13 września burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił przetarg na „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Würtha w Żaganiu”, polegające na przebudowie drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, budową sieci zasilającej oświetlenie projektowanej drogi gminnej, budową drogi wewnętrznej, przebudową sieci średniego napięcia. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika i zjazdów z posesji, budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej, budowę przejezdnej opaski w ciągu drogi gminnej, budowę drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, budowę dojazdów do przecinającej drogi gruntowej w ciągu drogi wewnętrznej, budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego, przebudowę sieci średniego napięcia, budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

Oprócz robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji budowy, opracowania dokumentacji powykonawczej, a także zgłoszenie zakończenia budowy lub uzyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie. Planowany termin zakończenia robót nastąpi do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Żagański samorząd pozyskał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości prawie 10 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Termin elektronicznego składania ofert został wyznaczony do 29 września 2022 r. do godziny 10.00. Elektroniczne otwarcie ofert zaplanowano na 29 września 2022 r. od godziny 12.00. Link do strony postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/47919f88-051f-4221-906d-7ddaa0e73ee0