Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że w piątek 30 września 2022 roku o godzinie 10.00 odbędzie się L sesja Rady Miasta Żagań. Obrady odbędą się w Żagańskim Pałacu Kultury w sali Kurlandzkiej.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miasta Żagań z dnia 26.08.2022 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
  7. Informacja o realizacji i wykonaniu budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za I półrocze 2022 roku.
  8. Informacja dotycząca realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/22.
  9. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim,

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022-2038,

c) w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy,

d) w sprawie: zaciągnięcia w 2022 roku kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

e) zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/194/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań,

f) zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/231/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/194/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań,

g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żagań,

h) zmieniająca Uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2022 rok,

i) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żagań na lata 2022-2031,

j) w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie sesji.