Komunikat

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek wnosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Trwają kontrole zgodności ilości osób wykazanych w deklaracjach za odbiór śmieci ze stanem faktycznym. Kontrolowane są również budynki, dla których deklaracja nie została złożona.

W związku ze zmianami w ustawie o dodatku węglowym informujemy, że przy weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą brane pod uwagę deklaracje mieszkańców złożone w innych rejestrach:

– informacje z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

– informacje składane w związku z postępowaniem o przyznanie: świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego;

– dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Zwracamy się do właścicieli nieruchomości o aktualizację złożonych wcześniej deklaracji i podawanie zaktualizowanej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, Urząd Miasta Żagań wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji, wykazując faktyczną liczbę osób zamieszkałych.

Niewypełnienie obowiązku aktualizacji deklaracji prowadzi do wydania decyzji administracyjnej ze skutkiem powstania zaległych opłat i odsetek.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta Żagań. Sprawy związane z deklaracjami i opłatami za odpady realizują pracownicy mający siedzibę na placu Słowiańskim 17, w biurze nr 3 (parter), tel.: 68 477 10 23.