Komunikat

18 października 2022 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację fontann znajdujących się na terenie Parku Pałacowego w Żaganiu – etap IV: Remont fontanny z Wazą, fontanny z Nereidami i uskrzydlonym amorem oraz fontann Kamienistej i Kaskady przy fosie”, prowadzone w trybie podstawowym, o wartości poniżej progów unijnych, współfinansowanego w ramach projektu „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9  Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Teren, na którym planowana jest inwestycja, zlokalizowany jest w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej, obejmuje  działkę o nr ew. 799, która stanowi park przypałacowy. Obecnie teren parku jest strefą wypoczynkowo-rekreacyjną dla mieszkańców miasta. Nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków. Obecny stan techniczny fontann jest zły pod względem architektoniczno-wizualnym, jak i  funkcjonalno-użytkowym. Fontanny są nieczynne. Część fontann jest w postaci cząstkowej i wymagają  odtworzenia. W nawiązaniu do realizowanych obecnie prac rewitalizacyjnych kompleksu parkowo-pałacowego remonty fontann będą uzupełnieniem poprawiającym funkcjonalność i wizerunek architektoniczny parku pałacowego w Żaganiu. Odtworzenie i modernizacja fontann i urządzeń wodnych pomoże przywrócić część dawnej świetności tego miejsca i podniesie jego walory estetyczne.

Zakres przewidywanych robót obejmuje realizację następujących robót:

– remont „Fontanny Kamienistej” przed pałacem,

– remont „Kaskady wodnej na zboczu fosy”,

– remont z rekonstrukcją „Fontanny z wazą”,

– remont z rekonstrukcją „Fontanny z Nereidami i uskrzydlonym Amorem”.

Elektroniczne składanie ofert wyznaczono do 7 listopada 2022 roku do godziny 10.00.

Link do strony prowadzonego postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5105d6fe-5c01-461d-9bfb-c1dbd2153178