Komunikat

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Graniczna i Kożuchowska w Żaganiu.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVI/289/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 27 maja 2022r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Graniczna i Kożuchowska w Żaganiu, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu w dniach od 2 listopada do 25 listopada 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta  Żagań, pl. Słowiański 17, pokój nr 25 w godzinach pracy urzędu.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 listopada 2022 roku w pokoju nr 25 od godz. 1100 do godz. 1200.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: a.blaszczyk@um.zagan.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urząd Miasta w Żaganiu, 68 – 100 Żagań, pl. Słowiański 17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2022 roku.

Prognoza przyrodnicza

Rysunek – MPZP

Rysunek – MPZP

Uchwała