Most Kolejarzy

9 listopada 2022 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec zatwierdził procedurę przetargową na „Modernizację Mostu Kolejarzy w ciągu ul. Mostowej w Żaganiu”- etap I . Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało dziś ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem:

1) wymianę uszkodzonych elementów kładki na przęśle nr 1,

2) skucie uszkodzonych elementów niszy podłożyskowej  na przyczółku nr 1 i naprawa w technologii monolitycznej,

3) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego całej konstrukcji stalowej,

4)  remont balustrady stalowej,

5) wymianę uszkodzonych elementów dźwigarów stalowych dwuteowych przęsła nr 4 i 5 wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego,

6) remont bitumiczno-drewnianego pomostu kładki (ze względu na niedopuszczalne

obecnie ze względów na niebezpieczeństwo pożaru połączenie drewna i bitumu z

użyciem innych materiałów),

7) konserwację łożysk,

8) remont elementów wspornikowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

9) prace konserwacyjne.

Elektroniczne składanie ofert wyznaczono do 28 listopada 2022 roku do godziny 10.00. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 28 listopada 2022 r od  godziny  12.00. Zadanie należy zrealizować w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy.

Link do strony postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14716b9d-3b00-46aa-81c2-1466874638f8