Komunikat

Zarządzeniem nr 341/2022 Burmistrz Miasta Żagań z dnia 25 listopada 2022 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Na realizację zadania w 2023 r. przeznaczono kwotę 110.000 złotych. Kwota dotacji na realizację zadania określona została na podstawie projektu budżetu miasta Żagań na 2023 r. i może ulec zmianie po podjęciu uchwały budżetowej na 2023 r. przez Radę Miasta Żagań.

Zarządzenie nr 341/2022

Ogłoszenie

Wzór sprawozdania

Wzór oferty