Komunikat

Zarządzeniem nr  342/2022 Burmistrz Miasta Żagań dnia 25 listopada 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań.”

Na realizację zadania w 2023 r. przeznaczono kwotę 36.000 zł. Kwota dotacji na realizację zadania określona została na podstawie projektu uchwały budżetowej gminy Żagań o statusie miejskim na 2023 r. i może ulec zmianie po podjęciu uchwały budżetowej na 2023 r. przez Radę Miasta Żagań.

Zarządzenie 342/2022

Ogłoszenie o konkursie

Wzór sprawozdania

Wzór oferty