Burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił dziś nabór do drugiego programu wymiany pieców dla mieszkańców Żagania. Do 28 lutego 2023 r. przyjmowane będą wnioski o udzielenie dotacji celowej na wymianę urządzenia grzewczego opalanego paliwem stałym, o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowanego dłużej niż 10 lat, na urządzenie grzewcze zasilane gazem, energią elektryczną lub pompą ciepła. W tegorocznym budżecie zabezpieczono na ten cel  50 000 złotych.

Jak otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca?

Zasady i warunki otrzymania dotacji są takie same jak w roku poprzednim. Realizacja zadania objętego dofinansowaniem dotyczy wyłącznie nieruchomości, które położone są w granicach administracyjnych Miasta Żagań.

Wnioskodawcami ubiegającymi się o dotację mogą być:

  • właściciele nieruchomości mieszkalnej, w zabudowie jednorodzinnej, posiadający w swoim budynku indywidualne urządzenie grzewcze, opalane paliwem stałym, o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowane dłużej niż 10 lat;
  • właściciele lokalu mieszkalnego w zabudowie wielolokalowej, posiadający w swoim lokalu mieszkalnym indywidualne urządzenie grzewcze, opalane paliwem stałym, o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowane dłużej niż 10 lat;
  • wspólnoty mieszkaniowe (przedstawiciele), które posiadają własną kotłownię wyposażoną w urządzenie grzewcze opalane paliwem stałym, o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowane dłużej niż 10 lat;

Dotacja udzielana jest na wymianę starych kotłów grzewczych na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak: kocioł gazowy, piec zasilany energią elektryczną, pompa ciepła. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z dotacji na wymianę istniejącego urządzenia grzewczego jest całkowita likwidacja dotychczasowego źródła ciepła.

Dotacja będzie udzielana do wysokości 50 % udokumentowanych i poniesionych kosztów za zakup nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż:

  • 5000 zł – dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub wielolokalowej,
  • 10 000 zł – dla wspólnot mieszkaniowych posiadających własną kotłownię.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w punkcie informacji Urzędu Miasta. O zakwalifikowaniu wniosków do przyznania dotacji decyduje kolejność ich złożenia,             z uwzględnieniem daty oraz godziny wpływu do urzędu. Wnioski złożone przed lub po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła odbywać się będzie wyłącznie do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Żagań o statusie miejskim. Zakwalifikowanie wniosku nie jest gwarancją wypłaty dofinansowania w przypadku wyczerpania puli dostępnych środków.

Podsumowanie ubiegłorocznego miejskiego programu piecowego

Do pierwszej edycji miejskiego programu zgłosiło się 15 mieszkańców. W wyniku weryfikacji dokumentów do dalszego etapu ostatecznie zakwalifikowało się 10 mieszkańców, z którymi zostały zawarte umowy. Umowy regulowały, iż wypłata dotacji następować będzie po zrealizowaniu zadania (wymianie źródła ciepła) przez Beneficjenta. W budżecie na 2022 rok  zabezpieczono na to zadanie 60 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone przez wszystkich zakwalifikowanych Wnioskodawców. W ramach przedsięwzięcia dofinansowano zakup dziewięciu kotłów gazowych oraz jednej pompy ciepła. Wypłacono w sumie 32 794,71 zł. 

ZESTAWIENIE DOTACJI

Urządzenie grzewcze Koszt zakupu Koszt dofinansowania % dofinansowania
Kocioł gazowy 5 354,64 zł 2 677,32 zł 50
Kocioł gazowy 4 100,00 zł 2 050,00 zł 50
Pompa ciepła 38 556,00 zł 5 000,00 zł 12,97
Kocioł gazowy 5 097,18 zł 2 548,59 zł 50
Kocioł gazowy 3 900,00 zł 1 950,00 zł 50
Kocioł gazowy 12 000,00 zł 5 000,00 zł 41,67
Kocioł gazowy 6 990,00 zł 3 495,00 zł 50
Kocioł gazowy 9 600,00 zł 4 800,00 zł 50
Kocioł gazowy 6 800,00 zł 3 400,00 zł 50
Kocioł gazowy 3 747,60 zł 1 873,80 zł 50
SUMA: 32 794,71 zł

 

Załączniki do wniosku:

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

– zgoda współwłaścicieli,

– w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, zgoda mieszkańców na zmianę urządzenia służącego ogrzewaniu, wyrażona w formie uchwały,

– zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczone przez zarząd lub zarządcę nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 68 477 10 29, 68 477 10 35, 68 477 10 39.

Druk wniosku do pobrania tutaj lub w formie papierowej w Urzędzie Miasta Żagań (Plac Słowiański 17).

Uchwała nr XXX/125/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

 

Druk wniosku

Regulamin

RODO – załącznik do regulaminu

Druk informacji beneficjenta o zrealizowaniu zadania objętego dofinansowaniem