Komunikat

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Żagań przypomina o corocznym obowiązku składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni. Obowiązek wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące wyroby zawierające azbest, przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest” Burmistrzowi Miasta Żagań.
Z kolei podmioty gospodarcze, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest” Marszałkowi Województwa.

Informację o wyrobach zawierających azbest sporządza się w dwóch egzemplarzach:
– jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi (Burmistrzowi lub Marszałkowi),
– drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Przed wypełnieniem informacji należy sporządzić ,,Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. Wzór oceny określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.).

Załączniki:
Informacja o wyrobach zawierających azbest
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest