Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że LIX sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 27 stycznia 2023 roku o godz. 10:00 w Żagańskim Pałacu Kultury (w sali Kurlandzkiej).

 Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miasta Żagań z dnia 29.12.2022 r. oraz protokołu z LVIII sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Żagań z dnia 12.01.2023 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Sprawozdania z działalności za 2022 rok:

– Komisji Stałych Rady Miasta Żagań,

– Komisji Rewizyjnej,

– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

  1. Przedłożenie planów pracy na 2023 rok Stałych Komisji Rady Miasta Żagań, w tym:

– Komisji Gospodarki Miejskiej,

– Komisji Budżetu i Finansów,

– Komisji Oświaty i Kultury,

– Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego,

– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.

9. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2023-2036.

c) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023

d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta.

e) zmieniająca uchwałę Nr II/13/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie zasiłku celowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

f) zmieniająca uchwałę Nr II/14/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

g) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miasta Żagań.

h) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

i) w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Miasto Żagań do realizacji części zadania publicznego.

j) zmieniająca uchwałę Nr XXV/66/2016 Rady Miasta Żagań w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

k) zmieniająca uchwałę Nr XXV/80/2020 Rady Miasta Żagań w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.

l) w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

m) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu “Łąk Staromiejskich II w Żaganiu”.

n) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.

o) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie sesji.