Raport z konsultacji

Informujemy o zakończeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i przedstawiamy Raport podsumowujący. Konsultacje prowadzone były od 10 stycznia do 9 lutego 2023 roku. Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Żagania oraz działające na terenie miasta podmioty społeczno-gospodarcze, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Raport z konsultacji