przetarg

7 marca 2023 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie „Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żagań- zadania nr I, II”,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z  wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, obejmujących wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania w 50 lokalach mieszkalnych dla zadania nr I przedmiotu zamówienia oraz w 51 lokalach mieszkalnych dla zadania nr II przedmiotu zamówienia. Lokale mieszkalne, w których będzie wykonywana inwestycja, będą w trakcie realizacji robót budowlanych czynne i użytkowane przez mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji i realizacji robót budowlanych, by umożliwić swobodny dostęp do tych obiektów i bezpieczne ich użytkowanie oraz ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych tj. na jedno zadanie  albo  na dwa zadania  określone w  przedmiocie zamówienia.

Elektroniczne składanie ofert  wyznaczono do 23 marca 2023 roku do godziny 10.00. Otwarcie ofert  wyznaczono na dzień 23 marca 2023 roku o godzinie 10.30.

Zadanie należy zrealizować w terminie 180 dni od zawarcia (podpisania) umowy.

Postępowanie jest prowadzone na stronie https://ezamowienia.gov.pl

Link do strony postępowania :

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-70a3c128-b9c1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f