Strefa Asnyka w Zaganiu

Na 11 lipca br. przewidziany jest przetarg na największą działkę w strefie gospodarczej przy ul. Asnyka w Żaganiu. Teren o powierzchni 2.9971 ha jest niezabudowany (typu greenfield) położony przy obwodnicy miejskiej w sąsiedztwie zabudowy o przeznaczeniu produkcyjno–magazynowym. W granicach nieruchomości znajduje się sieć wodna (wo160) oraz kanalizacji deszczowej (kd600). Pozostałe sieci (elektryczna i sanitarna) znajdują się w drodze dojazdowej. Najbliższa sieć gazowa znajduje się w odległości około 260 metrów od granicy nieruchomości. Działka posiada bezpośrednie połączenie z obwodnicą poprzez drogę wewnętrzną dostosowaną do ruchu ciężkiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługowo – produkcyjną z dopuszczeniem funkcji magazynowo – składowej. Plan dopuszcza maksymalną powierzchnię zabudowy wynoszącą nie więcej niż 70% powierzchni działki, wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji (nie więcej niż 15 m) oraz elewację frontową o szerokości od 10 do 120 m.

Przetarg odbędzie się 11 lipca 2023 r. o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań przy ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk – sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi 1.388.000,00 zł. Wadium w wysokości 138.800,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Banku Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 5 lipca 2023 r.

Link do przetargu: Przetarg ul. Asnyka 2,9971 ha

Kolejną działką wyznaczoną do sprzedaży jest grunt o powierzchni 1,7418 ha położony w strefie gospodarczej przy ul. Asnyka w Żaganiu. Działka jest niezabudowana, docelowo przeznaczona pod zabudowę usługową lub składową. Posiada bezpośrednie połączenie z obwodnicą miejską poprzez drogę wewnętrzną dostosowaną do ruchu ciężkiego. Przy granicy nieruchomości znajdują się sieci: wodna (wo160), kanalizacji sanitarnej (ks200) oraz kanalizacji deszczowej (kd500). Przez teren działki przebiega kolektor ściekowy (ks1400), skablowane dwie linie energetyczne (eW), zapas kabla elektrycznego (es) oraz napowietrzna linia średniego napięcia. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powierzchnia zabudowy wraz z powierzchnią dróg, placów i parkingów nie może przekroczyć 75% powierzchni działki. Dopuszczalna wysokość budynków wynosi maksymalnie 10 metrów.

Przetarg odbędzie się 11 lipca 2023 r. o godz. 09.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań przy ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (Pałacyk – sala konferencyjna). Cena wywoławcza wynosi 726.000,00 zł. Wadium w wysokości 72.600,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Banku Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 5 lipca 2023 r.

Link do przetargu: Przetarg ul. Asnyka 1,7418 ha