Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy Żagań, wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

Realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań”.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żagań

Zarządzenie nr 333/2023

Wzór oferty na realizację zadania publicznego

Wzór sprawozdania