Burmistrz Miasta Żagań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego przedmiotem jest powierzenie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie pn. „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”.

Zarządzenie nr 334/2023

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty na realizację zadania publicznego

Wzór sprawozdania