Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że LXXII sesja Rady Miasta Żagań zwołana została na dzień 28 grudnia 2023 roku na godz. 10:00 w Żagańskim Pałacu Kultury w sali Kurlandzkiej.

Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Miasta Żagań z dnia 29.11.2023 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
  7. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

c) w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024 – 2038.

d) uchwała budżetowa na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim:

– przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– przedstawienie opinii komisji Rady Miasta,

– przedstawienie ewentualnych autopoprawek przez Burmistrza do projektu uchwały,

– dyskusja nad projektem budżetu,

– głosowanie nad wniesionymi przez Burmistrza autopoprawkami,

– głosowanie nad  projektem uchwały budżetowej;

e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zapłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żagań o statusie miejskim lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.

f) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Żagań na 2024 rok.

g) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2024 rok.

h) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w mieście Żagań na lata 2024-2026.

i) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2024.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie sesji.