Wojewoda Lubuski informuje, że od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. przeprowadzona
zostanie na terenie województwa lubuskiego kwalifikacja wojskowa. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

– mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

– mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej;

– osoby, które w latach 2022 i 2023:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby
wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby
wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu
kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art.
64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia
kwalifikacji wojskowej;

– kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby
wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim
2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.
o obronie Ojczyzny;

– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

– osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku
kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Szczegóły dotyczące godzin pracy Komisji Lekarskich właściwych regionalnie do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej dostępne są w Obwieszczeniu Wojewody Lubuskiego.