Zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonej poniżej ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w 2023 roku. Prosimy o wskazanie szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie.

Pozyskane od Państwa dane posłużą wyłącznie do celów sprawozdawczych z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. Dane, o które prosimy potrzebne są do oszacowania ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (czyli wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Żagań o statusie miejskim w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 roku), dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów recyklingu, które gmina musi osiągnąć.

O wypełnienie ankiety prosimy przede wszystkim osoby, które korzystają z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli, którzy nie korzystają z ulgi, a kompostują bioodpady we własnym zakresie.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Żagań lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań w terminie do 16 lutego 2024 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 477 10 29 lub w pokoju nr 23.

Druk ankiety można pobrać klikając TUTAJ lub w budynku Urzędu Miasta Żagań.

 

ANKIETA