Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że LXXIII sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 26 stycznia 2024 roku o godz. 10:00 w Żagańskim Pałacu Kultury w sali Kurlandzkiej.

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Miasta Żagań z dnia 28.12.2023 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Sprawozdania z działalności za 2023 roku: Komisji Stałych Rady Miasta Żagań, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  1. Przedłożenie planów pracy na 2024 rok Stałych Komisji Rady Miasta Żagań, w tym:

– Komisji Gospodarki Miejskiej, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, przedłożenie planu pracy na rok 2024 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

  1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.

9. Uchwały:

a) w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Miasto Żagań do realizacji części zadania publicznego.

b) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.

c) w sprawie: wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

d) w sprawie: wyrażania zgody na podwyższenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim z tytułu jego położenia w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

e) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających do IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Żaganiu.

f) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starego Miasta” w Żaganiu.

g) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starego Miasta” w Żaganiu – obszar A.

h) w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na inwestycje początkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Żagań.

i) w sprawie wyrażenia przez Radę Miasta Żagań stanowiska w przedmiocie przedsięwzięcia „Budowa Elektrociepłowni na paliwa alternatywne wraz z instalacją do przesyłu ciepłej wody dla Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o. o. w Marszowie”.

  1. Wolne wnioski i informacje.
  2. Zamknięcie sesji.