Edukacja

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rozpocznie się w Żaganiu 1 marca 2024 roku, a do klasy I szkoły podstawowej 18 marca 2024 roku.

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 1. Do miejskich przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Żagań. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Żagań o statusie miejskim mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ składany do dyrektora wybranej placówki, a pod jego nieobecność do upoważnionej osoby w terminie od 1 marca do 22 marca 2024 r.
 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat (w czasie rekrutacji skończone 2,5 roku) do 6 lat.
 4. Rodzice składają wniosek w jednym, najbardziej preferowanym przez siebie przedszkolu. We wniosku określa się pozostałe dwa wybrane przedszkola lub oddziały przedszkolne w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
 5. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. na rok szkolny 2024/2025 w okresie od 21 do 29 lutego 2024 r.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 28.06.2024 r.
L.p. Kryteria Liczba punktów
Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Wielodzietność rodziny kandydata  Zgodnie z art. 131 ust. 2  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.
2. Niepełnosprawność kandydata 
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
Kryteria samorządowe – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Dziecko, którego oboje rodzice, prawni opiekunowie pracują lub uczą się w systemie 10
2. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola 8
3. Dogodne względem miejsca zamieszkania dziecka położenie przedszkola 6
4. Dziecko, którego tylko jedno z dwojga rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym 4
5. Dogodne względem miejsca pracy przynajmniej jednego z rodziców położenie przedszkola 2

 

 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe)
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim na rok szkolny 2024/2025 stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 13/2024 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 18 stycznia 2024 r.

l.p.  

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
 

1.

Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice składają pisemną deklarację od 21 do 29 lutego 2024
 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 1 do 22 marca 2024

 

od 3 do 7 czerwca 2024
 

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe od 25 marca do 5 kwietnia 2024 od 10 do 14 czerwca 2024
 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 12.04.2024 do 18.06.2024
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  

od 15 do 19  kwietnia 2024

 

od 19 do 26 czerwca 2024
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 30.04.2024 r. do 28.06.2024 r.

 

ZASADY REKRUTACJI DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są na podstawie zgłoszenia (wniosku) rodzica z urzędu (szkoła obwodowa) lub po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (spoza obwodu).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Kandydaci spoza obwodu

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Kryteria stosowane w trakcie takiego postępowania są następujące:

Kryteria Liczba punktów
1. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata 20
2. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego/ przedszkola przy danej szkole podstawowej 10
3. Miejsce pracy rodzica/ opiekuna kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 5
4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni wspierający rodziców/opiekunów w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki 5
5. Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 5
6. Kandydat objęty jest pieczą zastępczą 5

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych
 • w przypadku kryteriów 1 i 2 – pisemne oświadczenie rodzica/ opiekuna,
 • w przypadku kryterium 3 – zaświadczenie o zatrudnieniu (z ostatniego miesiąca),
 • w przypadku kryteriów 4 – pisemne oświadczenie rodzica/ opiekuna,
 • w przypadku kryterium 5 – kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora lub zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta,
 • w przypadku kryterium 6 – kopia postanowienia sądu o objęciu kandydata pieczą zastępczą.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim na rok szkolny 2024/2025 stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 13/2024 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 18 stycznia 2024 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin                            w postępowaniu rekrutacyjnym Termin                            w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 18.03.2024 r.

do 05.04.2024 r.

od 20.05.2024 r.

do 24.05.2024 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                        o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej  czynności, wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe od 08.04.2024 r.

do 24.04.2024 r.

od 27.05.2024 r.

do 31.05.2024 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                            i kandydatów niezakwalifikowanych do 30.04.2024 r. do 07.06.2024 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia                  w postaci pisemnego oświadczenia od 06.05.2024 r.

do 10.05.2024 r.

od 10.06.2024 r.

do 14.06.2024 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 15.05.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Druki wniosków wymaganych w procesie rekrutacji dostępne są w placówkach.