Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2024 roku wyłożono do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Zamkowej w Żaganiu.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.), uchwały nr LXV/440/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 25 maja 2023r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu przy ul. Zamkowej w Żaganiu, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu w dniach od  31 stycznia do 21.02.2024 roku w siedzibie Urzędu Miasta  Żagań, pl. Słowiański 17, pokój nr 25 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 9 lutego 2024 roku w pokoju nr 25 od godz. 1100 do godz. 1200.

Treść obwieszczenia