Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że LXXIV sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 16 lutego 2024 r. o godz. 15:00 w sali Kurlandzkiej Żagańskiego Pałacu Kultury.

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miasta Żagań z dnia 26.01.2024 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Informacja z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  6. Informacja o realizacji w 2023 r. stypendiów o charakterze socjalnym.
  7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu.
  8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  9. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
  10. Uchwały.

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024 – 2038.

c) w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Żagań.

d) w sprawie powołania Skarbnika Miasta Żagań.

e) w sprawie: wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

f) w sprawie: wyrażania zgody na podwyższenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żagań o statusie miejskim z tytułu jego położenia w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

g) w sprawie zmiany Uchwały nr LXXII/521/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu na rok 2024.

h) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w Żaganiu w rejonie ulicy B. Chrobrego.

i) w sprawie uchwalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

j) w sprawie wyborów uzupełniających na ławników do IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Żaganiu na kadencję w latach 2024-2027.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie sesji.