Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że LXXV sesja Rady Miasta Żagań odbędzie się 28 marca 2024 r. o godz. 10:00 w Żagańskim Pałacu Kultury w sali Kurlandzkiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miasta Żagań z dnia 16.02.2024 r.
 4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
 5. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście za rok 2023:

– Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu

– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu

– Komendant Straży Miejskiej w Żaganiu

 1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2023 roku.
 2. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.
 5. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) w sprawie: określenia wymagań jakie  powinien  spełniać projekt  Budżetu  Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim na 2025 rok.

c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031.

d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Żagań.

e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Zamkowej w Żaganiu.

f) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu.

g) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w 2024 roku.

h) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2024-2028.

i) zmieniająca Uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żagań o statusie miejskim na 2024 rok.

j) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Zamknięcie sesji.