Informujemy, że zarządzeniem nr 112/2024 z dnia 14 maja 2024 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej poprzez wspieranie działań dla osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną niebędących świadczeniami medycznymi.

Do realizacji zadania, o którym mowa wyżej, wybrano podmiot uprawniony tj. Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Św. Brata Alberta 4, 68-200 Żary i przyznano dotację na finansowanie zadania w kwocie 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) w formie powierzenia.

Zarządzenie nr 112