Komunikat

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2023r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania planu ogólnego Miasta Żagań na podstawie uchwały nr LXXV/554/2024 Rady Miasta Żagań z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Żagań.

Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie do dnia 11 czerwca 2024r.

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Żagań,
pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: a.blaszczyk@um.zagan.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Żagania.

Treść ogłoszenia