konsultacje spoleczne

Na podstawie art. 8h, i, j, art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. 2023 poz. 977 z późn. zm.), art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały nr LXVII/469/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rynek, Ratuszowa Burmistrz Miasta Żagań zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rynek, Ratuszowa w Żaganiu.

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:

  • Zbieranie uwag w terminie od 20 maja 2024 r. do 18 czerwca 2024 r. Uwagi można wnosić w formie papierowej w Urzędzie Miasta Żagań, drogą pocztową na jego adres /Urząd Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań/ lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres info@um.zagan.pl;
  • Spotkanie otwarte, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Żagań pok. nr 25 w godzinach 16.00-17,00 – spotkanie poprzedzone będzie prezentacją projektu aktu planowania przestrzennego;
  • Dyżur projektanta, który odbędzie online w dniu 7 czerwca 2024 r. w godz. 14.00-15.00 – link do spotkania zostanie udostępniony na stronie Urzędu Miasta Żagań w dniu konsultacji.

Z projektem miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań – https://bip.zagan.pl/ w zakładce Planowanie przestrzenne. Informacji o projekcie planu udziela Zastępca Naczelnika Wydziała Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego p. Małgorzata Sadowska – tel. 68 477 10 41 od poniedziałku do piątku w godz. 11-15.

Treść ogłoszenia