Letni wypoczynek

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem nr 120/2024 z dnia 23 maja 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w przedmiotowej dziedzinie, na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim i działające na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta Żagań.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 24 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r., z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy jego realizacji, określone zostaną w umowach o powierzenie realizacji zadania publicznego. Wypoczynek może zostać zorganizowany zarówno w Żaganiu, jak i poza Żaganiem, na terenie całego kraju.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 60.000 zł.

Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, mogą składać pisemne oferty na realizację zadania publicznego, na drukach określonych w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r. w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań. Oferty  należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem „Konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego” oraz  adresem zwrotnym oferenta.

Wzór oferty i sprawozdania dostępne są w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17 (pok. nr 8) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań (poniżej) i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Żagań nr 120/2024 z dnia 23 maja 2024 r.

Ogłoszenie na organizację wypoczynku letniego 2024 r.

Wzór oferty

Wzór sprawozdania