31 stycznia 2014 – LIV Sesja Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm....

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Żagań...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm....

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Żagań na 2014 rok

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie „Budżetu obywatelskiego” Miasta Żagań na rok...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żary o...

Projekt uchwały w sprawie „Budżetu obywatelskiego” Miasta Żagań na rok 2015

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Żagańskiego zadań w...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żary o statusie miejskim na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu polityki społecznej, polegającego na umożliwieniu osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,...

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie...

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Żagańskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2014 r.

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie...

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie zasiłku celowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w...

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy...

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa...