18 lipca 2014 – projekty uchwał na LXIV nadzwyczajną sesję Rady...

Projekty uchwał:1. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskim2. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej ...

24 czerwca 2013 – projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

Projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

4. 04. 2014 – projekt uchwały w sprawie zasad i trybu...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz...

7. 03. 2014 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Żagań o statusie miejskim

27 grudnia 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej

26 września 2014 – projekty uchwał na LXVII sesję Rady Miasta...

Projekty uchwał:w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Żagań o statusie miejskimw sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin,...

29 listopada 2013 – projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu...

Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i...

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2012 rok

4. 04. 2014 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim