25 czerwca 2014 – projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji z...

Projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymsko – Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Żaganiu

4. 04. 2014 – projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu...

Projekt uchwały w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy

27 września 2013 – projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr...

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXII/102/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty...

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu...

Projekt uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i...

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2012 rok

7. 03. 2014 – projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z...

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2014-2025

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta...

Zarządzenie Nr 301/2013 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014...

Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej na rok...

Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania...

7. 03. 2014 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żagań Nr XXIX/81/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie...

27 czerwca 2013 roku – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim