Komunikat

Raport o stanie gminy za rok 2022

Działając na podstawie art.28 aa Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2023 poz.40 ze zm.) Burmistrz Miasta Żagań publikuje...

65 Sesja Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Żagań - wyjątkowa również ze względu na jabłkową oprawę. Radni Miasta Żagań oraz Burmistrz...

27 maja 2013 – projekt uchwały w sprawie : wyboru Przewodniczącego...

Projekt uchwały w sprawie : wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Żagań

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na “Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta...

Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę

25 czerwca 2014 – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim wraz...

29 listopada 2013 – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na...

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Żagań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu...

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Żagańskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2014 r.

25 czerwca 2014 – projekt uchwały w sprawie: określenia trybu udzielania...

Projekt uchwały w sprawie: określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego...

31 stycznia 2014 – projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu...

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie zasiłku celowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub...

Najbliższe posiedzenia Komisji Rady Miasta

W czwartek 27 grudnia odbędą się posiedzenia trzech komisji stałych rady miasta. Posiedzenia Komisji odbędą się wg niżej podanego planu: 1. Komisja Gospodarki...